за поръчки и запитвания .: +359 889 899 262 / 0431 649 37

Политика по качество

„СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Ръководството на „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД, в лицето на Управителя, декларира своята Политика по управление на качеството, която е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в Организацията.

Политиката по качеството на „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД е свързана с визията на Ръководството за развитието на Организацията при осъществяване на:

„Производство пластмасови изделия за хранително –вкусовата промишленост. Проектиране, производство, продажба , поддръжка и монтаж на оборудване за управление на производствените процеси”,

скачество и на цени отговарящи на изискванията на клиентите и носещи максимална полза за Организацията и заинтересованите страни.

За изпълнение на Политиката по управление на качеството, Ръководството на „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД е определило следните стратегически цели:

увеличаване броя на клиентите на Организацията;

непрекъснато повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги в съответствие с нарастващите изисквания на клиентите;

спазване на всички законови и нормативни изисквания, приложими за дейността;

използване на нови методи за оценка и анализ при изследване на изискванията на клиентите;

поддържане на гъвкава маркетингова политика;

повишаване на ефективността при използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;

поддържане и непрекъснато развиване на лидерските качества на Ръководството;

непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала;

подобряване на условията на работа и поддържане мотивацията на персонала за постоянни подобрения в ежедневната работа;

осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;

увеличаване на дяла от печалбата, използван за реинвестиране;

непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система за управление на качеството.

За постигане на тези цели в „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД е внедрена и непрекъснато се подобрява Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

Ръководството на „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД създава условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски състав в нейното развитие.

КАТО УПРАВИТЕЛ НА „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД, ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.

21.12.2017 г.Управител: п

Стефан Сороков

Контакти

Сороков Инструментс ООД

ул. Тимок 1

6100 гр. Казанлък

Георги Сороков - Управител
+359 887 974 119
info@automation.bg

Жулиен Петков - Продуктов мениджър
+359 899 854 988
j.petkov@automation.bg

Веселина Куманова - Отдел 'Продажби'
+359 889 899 262
info@automation.bg

Карта

За нас

„СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД е създадена през 1991 г. и е компания фокусирана върху иновативните разработки в областта на електрониката и автоматизацията.

Партньори