за поръчки и запитвания .: +359 889 899 262 / 0431 649 37

Политика по опазване на околната среда

„СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД

ПОЛИТИКА

НА РЪКОВОДСТВОТО НА ”СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД

В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Като Организация която напълно съзнава своята отговорност за защита на околната среда, Ръководството на „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД вярва, че светът трябва да бъде съхранен като подходящо място, в което ще живеят бъдещите поколения.

Наша основна цел е всички мерки за защита на околната среда в рамките на Системата за управление на околната среда да бъдат изпълнени.

Ръководството и персоналът на Дружеството, осъзнават отговорността и ангажимента си по отношение опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на Дружеството.

Политиката по управление на околната среда на „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД в рамките на обхвата на Системата за управление на околната среда се базира на следните основни принципи:

Постоянно поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на околната среда, която се прилага с обхват „Проектиране, производство, продажба, поддръжка и монтаж на оборудване за управление на производствени процеси“;

Стремеж за минимизиране вредното въздействие върху околната среда;

Създаване на условия за предотвратяване на замърсяване на околната среда;

Ефективно и устойчиво използване на материалите и природните ресурси;

Намаляване на отпадъците и опасностите за околната среда, чрез контрол и внедряване на усъвършенствани методи за управлението им;

Спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение опазването на околната среда;

Актуализиране на политиката и целите - общи и конкретни по опазване на околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в Дружеството.

Управителят на „СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД има ангажимента тази Политика да бъде реално прилагана в дейността на Дружеството.

Настоящата политика по управление осигурява рамка за определяне на целите на дружеството, свързани с опазване на околната среда.

Политиката е сведена до знанието на всички лица, работещи за или от името на Дружеството и е достъпна за обществеността.

Дата: 21.12.2017 г.

Управител: ______ п________

гр. Казанлък

Стефан Сороков

Контакти

Сороков Инструментс ООД

ул. Тимок 1

6100 гр. Казанлък

Георги Сороков - Управител
+359 887 974 119
info@automation.bg

Жулиен Петков - Продуктов мениджър
+359 899 854 988
j.petkov@automation.bg

Веселина Куманова - Отдел 'Продажби'
+359 889 899 262
info@automation.bg

Карта

За нас

„СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС” ООД е създадена през 1991 г. и е компания фокусирана върху иновативните разработки в областта на електрониката и автоматизацията.

Партньори